sportclub Nieuwlande

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de voetbalvereniging SCN nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op maandag 7 november 2022 in de kantine van SCN.

Aanvang van de ledenvergadering is 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascontrole commissie
  7. Bestuur

Vacature algemeen lid en voorzitter is nog beschikbaar. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de betreffende kandidaat onder vermelding van de functie die hij of zij in het bestuur ambieert. Aanmelden kan tot 5 november 2022.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Namens het bestuur van SCN

Secretaris Bert Koekoek

    image016     image014   image008     image010   image012   image004   image006